Acer Crystal Eye Webcam 7.96.701

Acer Crystal Eye Webcam 7.96.701

Acer – 6,5MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 229 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Driver cho webcam Crystal Eye được xây dựng vào máy tính xách tay từ Acer. Không có trình điều khiển khác nhau cho Windows XP, Vista và Windows 7. Chọn mô hình máy tính xách tay cụ thể và Windows phiên bản trên trang download của bạn.

Tổng quan

Acer Crystal Eye Webcam là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Acer.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.257 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer Crystal Eye Webcam là 7.96.701, phát hành vào ngày 24/07/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.1904, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

Acer Crystal Eye Webcam đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 6,5MB.

Người sử dụng của Acer Crystal Eye Webcam đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer Crystal Eye Webcam!

Cài đặt

người sử dụng 1.257 UpdateStar có Acer Crystal Eye Webcam cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.